3 ਸਰਬੋਤਮ ਪੀਡੀ ਜੇਮਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ

ਪੀਡੀ ਜੇਮਜ਼ ਬੁੱਕਸ

ਜਾਸੂਸ ਨਾਵਲ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ writersਰਤਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ Agatha Christie ਅਤੇ ਪੀਡੀ ਜੇਮਸ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਨੇ 1963 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਜਾਸੂਸ ਨਾਵਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ...

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

ਪੀਡੀ ਜੇਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ, ਹੋਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲਓ

ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ

ਹਰ ਮਹਾਨ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸੰਖੇਪ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਪੀਡੀ ਜੇਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ...

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ